2036 NYLONTubo nylon

Cod. Ref. Misura Conf.
ENYL0420 2036 Ø  4x2 100 m
ENYL0640 2036
Ø  6x4 100 m
ENYL0860 2036
Ø 8x6 100 m
ENYL1080 2036  Ø10x8  100 m 
ENYL1210  2036  Ø12x10  100 m